Press ESC to close

Deep quotes

بن بست

گاهی مسیر جاده به بن‌بست می‌رود گاهی تمام حادثه از دست می‌رود گاهی همان کسی که دم…