بـرای همـه ی مـا ، همـه ی روزهـا فـرامـوش میشـوند

به جـز همـان یـک روز ، کـه نشـانی اش را بـه هیچکـس نگفتـه ایـم ….

می نویسم که تو بخوانى، اما حیف ! دیگران

عاشقانه هاى مرا می خوانند و یاد عشق خودشان می افتند !