امشب ازون شباست که حس میکنم هیچی نیستم.هر چی بزرگتر میشیم ب جای اینکه بهتر بشه همه چی بدتر میشه.