خدايا حواست هست؟!
صداي هق هق گريه هايم..
از همون گلويي مي آيد
که تو…

از رگش به من نزديک تري..!!!!