الان که کلی حرف واسه گفتن داریم
دیگه زنگ انشا نداریم . . !