اگر امشب از حوالی دلم گذشتی!!!

آهسته بگذر…

دلتنگی را با هزار بدبختی خواباندم…