باران کـه میبـارد……

دلـم بـرایت تنـگ تـر می شـود…..

راه می افـتم …

بـدون چـتـر …

من بـغض می کنـم ….

آسمـان گـریـه …

وای که چه دردی دارد…

آری،دلتنگی را میگویم